VIDEO: Gianluigi Paragone (M5S) ospite a “Stasera Italia” – 03/07/2019